Hình Ảnh Thánh Lễ Bổn Mạng Cha Tổng Phụ Trách

Ngày 9-10, Chúa Nhật XXVIII TN, nhưng cũng là lễ Thánh Louis Bertrand, Bổn Mạng Cha Tổng Phụ Trách.
Sáng hôm qua, ngày 8/10, Hiệp Hội đã long trọng tổ chức Thánh Lễ bổn mạng Cha Cố Louis Bertrand. Hiện diện trong Thánh Lễ có sự hiện diện của anh hị em, các cháu và họ hàng thân thuộc của Cha Cố, Quý xơ và quý thầy trong Hiệp Hội.
nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Đồng Hành, Thánh Cả Giuse và Thánh Luois Bertrand, xin ban xuống trên Cha Tổng Phụ Trách mọi ơn lành hồn xác và ân sủng của Thiên Chúa, xin ban cho Cha Tổng Phụ Trách như là gương sáng cho chúng con.
BTT Hiệp Hội