Hiệp Hành Trong Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng – “Lòng Bừng Cháy – Chân Bước Nhanh”

Hiệp Hành Trong Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng – “Lòng Bừng Cháy – Chân Bước Nhanh”