Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3 – 2021

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3 – 2021

Ý CẦU NGUYỆN:

  • Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải;
    Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Ý TRUYỀN GIÁO:

  • Xin cho các tín hữu luo0on học hỏi sự khiêm nhường nơi Mẹ Maria và can đảm thưa “Xin Vâng” trong mọi hoàn cảnh, để trở nên chứng nhân Tin Mừng và loan báo thông điệp yêu thương cho thế giới hôm nay.