Video hướng dẫn xét mình xưng tội cho Thiếu Nhi

Lm. Thomas Weinandy
Hạt Nắng lược dịch từ usccb.org
Thuyết minh: Như Yến
Biên tập: Sơn Nữ SPC
Truyền thông 
HĐGMVN thực hiện