[Hình Ảnh] Thánh Lễ Tạ Ơn 68 Năm Linh Mục Của Cha Louis Bertrand Cao Đức Thuận

[Hình Ảnh] Thánh Lễ Tạ Ơn 68 Năm Linh Mục Của
Cha Louis Bertrand Cao Đức Thuận
Tổng Phụ Trách, cũng là Đấng Sáng Lập
Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại