HÌNH ẢNH NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Toàn thể Hội Thánh đang sống trong tâm tình tạ ơn và suy tôn thánh giá Chúa, suy tôn tình yêu của Chúa Giê su Vua Tình Yêu. Nguyện xin Người tuân đổ muôn phúc lành xuống trên tất cả mọi người để mỗi người đều có thể cảm nhận được tình yêu tuyệt diệu này mà sống mỗi ngày một đẹp lòng Chúa hơn