[Hình Ảnh] Hiệp Hội Thánh Phaolô Tĩnh Tâm Năm Đợt II – 2023

[Hình Ảnh] Hiệp Hội Thánh Phaolô Tĩnh Tâm Năm Đợt II – 2023
Tại Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước – Đồng Nai