Giải thích Giáo lý Công Giáo: “Linh hồn là gì?” của Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, O.P

“Với người Công Giáo, Linh hồn không phải là một thành tố để cấu thành con người gồm xác và hồn; nhưng đó là một chiều kích của con người (gồm thần trí, linh hồn và thân xác). Chúng ta tin Linh hồn là bất tử…”