Video Thánh Lễ Bổn Mạng Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại ngày 11/01/2020

Mười một năm qua không phải là dài, nhưng đủ cho chúng con cảm nghiệm được về những biến cố đã qua. Chúng con xin tạ ơn về sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, về sự che chở của Mẹ Maria Đồng Hành, tạ ơn về sự bảo trợ của Thánh Phaolô cho hành trình tiến bước của Hiệp Hội, và cho mỗi anh em chúng con.