NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNH LỄ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC TỔNG PHAOLÔ TRƯỚC KHI NGÀI VỀ CÙNG CHÚA TRONG CÙNG NGÀY TẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHAOLÔ…

Những hình ảnh của Thánh Lễ Hy Tế Cuối Cùng của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô…Đức Tổng Giám Mục đã hoàn thành Thánh Lễ Của mình trong ngôi Thánh Đường mang Tên của Vị Thánh Làm Bổn Mạng của ngài…Ngài đã chủ Tế Thánh Lễ như theo sự sắp sẵn mà Thiên Chúa dọn sẵn cho ngài trước khi ra đi…Trước khi đi Ad Limina ngài có nói với giáo dân của Tổng Giáo Phận của ngài rằng…”Xin hãy cầu nguyện cho ngài được đi bình an”… và giờ đây ngài đã thật sự ra đi bình an khi hoàn thành xong Thánh Lễ Cuối Cùng của Ngài…