Mừng Lễ Bổn Mạng Cha Tổng Phụ Trách, S.S.P, Ngày 09 – 10 – 2020

Mừng Lễ Bổn Mạng Cha Tổng Phụ Trách, S.S.P, Ngày 09 – 10 – 2020

Thành viên tham dự gồm có quý thầy Hiệp Hội, Các Sr Emmanuel và đặc biệt có sự hiện diện thân nhân của Cha TPT