Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chia sẻ về hội nghị thường niên 2020

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chia sẻ về hội nghị thường niên 2020

Truyền thông TGP Sài Gòn

WGPSG (16.10.2020) – Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã chia sẻ về hội nghị thường niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.