Đài Phát Thanh Vatican thứ sáu 30.11.2018

0
22

Chương trình hôm nay gồm có: – Bản tin – Đức cha Pierre Claverie, GM giáo phận Oran, sắp được phong chân phước cùng với 18 vị tử đạo tại Algérie – Ảnh hưởng giáo thuyết Cứu Thế của sách Samuel I và II trong Thánh Kinh Cựu Ước.

 

Nguồn: Vatican News – Tiếng Việt