Đài Phát Thanh Vatican thứ sáu 19.10.2018

Đài Phát Thanh Vatican thứ sáu 19.10.2018 https://www.youtube.com/watch?v=xNK68YXLMmw

Đài Phát Thanh Vatican thứ năm 18.10.2018

Đài Phát Thanh Vatican thứ năm 18.10.2018 https://www.youtube.com/watch?v=JgmeDLdH4A8

Đài Phát Thanh Vatican thứ tư 17.10.2018

Đài Phát Thanh Vatican thứ tư 17.10.2018 https://www.youtube.com/watch?v=NkWNRxLiqBc

Đài Phát Thanh Vatican thứ ba 16.10.18

Đài Phát Thanh Vatican thứ ba 16.10.18 https://www.youtube.com/watch?v=G-zgsJzKqhk

Đài Phát Thanh Vatican thứ hai 15.10.18

Đài Phát Thanh Vatican thứ hai 15.10.18 https://www.youtube.com/watch?v=bOHxP3LjtmE

Hình ảnh hoạt động